Ako imate nedoumica prilikom korištenja bilo kog dijela portala Zanimljivosti.net ili imate neka druga pitanja ili biste željeli izmjenu nekog dijela portala, kontaktirajte nas.

Za detaljnija objašnjenja kako da koristite panele za objavu kao i upravljanje vašim profilima, možete posjetiti stranicu s pitanjima i odgovorima.