Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.zanimljivosti.net i pripadajućih sadržaja, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Vi ste autori vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, člancima/objavama koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica ZanimljivostiNet smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da ZanimljivostiNet ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog. Vi imate pravo korištenja sadržaja i usluga ZanimljivostiNet, jednako kao i sve druge osobe, kompanije i autori. Molimo da poštujete pravo na slobodu razmišljanja i konkurencije. Ukoliko smatrate da ZanimljivostiNet treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja Zanimljivosti.net, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zanimljivosti.net zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog portala i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. ZanimljivostiNet će svoje autore redovno obaviještavati o izmjenama pravilnika, ako do toga dođe. A sve radi toga da se autori osjećaju što sigurnije.

Član 2. Opis ZanimljivostiNet

Radi boljeg razumijevanja rada portala ZanimljivostiNet, korisnicima i posjetiteljima portala, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Portal Zanimljivosti.net treba shvatiti kao virtuelnu platformu koja svojim korisnicima pruža mogućnost objave edukativnog sadržaja, s ciljem unaprijeđenja života građana, na kojem ZanimljivostiNet nudi svojim autorima da na posebnoj uređivačkoj platformi pišu svoje objave, s posebnom napomenom da su svi korisnici portala, kako autori tako i čitaoci odgovorni sami za sebe. Shodno prethodno navedenom, sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na portalu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika portala iz čijeg teksta ti podaci potiču. Zanimljivosti.net ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje članaka na virtuelnom internet prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj objavi ili drugom obliku distribucije članaka.

Izuzetak za naplatu je posebna platforma na portalu gdje mi kao portal pružamo našim posjetiocima objavu vlastite slikovne ili video reklame, koja bi bila istaknuta u posebno za to određenim poljima na portalu.

Autorima Zanimljivosti.net se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja reklamnih oglasa u ime i na račun autora, pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa plaćanjem Facebooku ili Google-u za isticanje oglasa. Ali se time takvo objavljivanje ne smatra, niti se može smatrati da ZanimljivostiNet na bilo koji način učestvuje u objavi članaka dotičnog autora, niti da je autor stekao pravo vlasništva nad bilo kojim dijelom tog virtualnog prostora. Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje kompanija ne podrazumijevaju da je ZanimljivostiNet na bilo koji način autorima prepustio pravo uticanja na uređenje i izgled portala, što uključuje, kako tehničko uređenje portala, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora. Obavještavaju se korisnici portala, posjetitelji i sva treća lica, da Zanimljivosti.net, kao i njegovi autori, isključivo objavljuju članke kao registrovani korisnici, radi sveobuhvatne zaštite.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju portala Zanimljivosti.net, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, objavljenom članku ili bilo kojem drugom dijelu portala. Zanimljivosti.net čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja korisnika portala i autora, kao i članova međusobno, ako je to potrebno.

U svrhu objavljivanja na web portalu Zanimljivosti.net, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na Zanimljivosti.net daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi portal Zanimljivosti.net, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se Zanimljivosti.net i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Zanimljivosti.net garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

Zanimljivosti.net garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju Zanimljivosti.net može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanja portala, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Svaki korisnik ili član portala Zanimljivosti.net ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva, imajući na umu da portal ima pravo zadržati objavljene članke ako se to ne krši sa uvjerenjima autora koji je dao zahtjev.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu Zanimljivosti.net dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Putem ovog linka www.zanimljivosti.net/kontakt možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.

Zanimljivosti.net ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko autor sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem Zanimljivosti.net saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Autor pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona Zanimljivosti.net upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog reklamnog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz objavljeni članak koji je autor objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem Zanimljivosti.net saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na Zanimljivosti.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na Zanimljivosti.net uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju Zanimljivosti.net te dozvolu pružatelja usluge i/ili autora.

Shodno prethodnom stavu dizajn web portala, upotrijebljeni logo „Zanimljivosti“ i „Zanimljivosti“, kao i svi ostali tekstovi i navodi na web portalu www.zanimljivosti.net su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača Zanimljivosti.net, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih članaka, pri čemu Zanimljivosti.net, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Zanimljivosti.net se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava autora na Zanimljivosti.net.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Zanimljivosti.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na Zanimljivosti.net , ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava autora i korisnika. Zanimljivosti.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Zanimljivosti.net, a posebno u smislu:
– kopiranja sadržaja objavljenog na Zanimljivosti.net i objave u/na nekom drugom mediju za objavu članaka
– lobiranja autora Zanimljivosti.net na objavljivanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima za objavu članaka, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
– kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane Zanimljivosti.net administracije)
– predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom Zanimljivosti.net (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
– direktnog ili indirektnog pozivanja drugih autora na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
– višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim autorima
– izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
– predstavljanja ili objave članaka pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
– neovlaštenog predstavljanja u ime Zanimljivosti.net administracije i njenih uposlenika
– nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama Zanimljivosti.net
– korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe članaka.

Član 6. Garancija

Zanimljivosti.net ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost članka ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice Zanimljivosti.net svo vrijeme.

Član 7. Odgovornost

Zanimljivosti.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja portala Zanimljivosti.net
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Zanimljivosti.net
 • informacija na stranici Zanimljivosti.net
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na portalu Zanimljivosti.net
 • postupaka korisnika Zanimljivosti.net
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Zanimljivosti.net
 • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.zanimljivosti.net, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime Zanimljivosti.net, kopirajući stranicu www.zanimljivosti.net vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

Zanimljivosti.net ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Zanimljivosti.net, niti podupiranja takvih stranica od strane Zanimljivosti.net. Zanimljivosti.net može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Zanimljivosti.net na taj način. Zanimljivosti.net povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Zanimljivosti.net nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv autora baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da Zanimljivosti.net nije autor takvog članka, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog članka ili usluge.

Član 8. Objave

Kod objave članaka na Zanimljivosti.net, autor dodjeljuje Zanimljivosti.net pravo da odašilje informacije koje se odnose na članak. Strogo je zabranjeno objavljivanje članaka na Zanimljivosti.net na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane Zanimljivosti.net. Zanimljivosti.net ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve članke za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema autoru) smatra da im nije mjesto na Zanimljivosti.net.

Član 9. Saglasnost Autora

Autor je saglasan:

 • da Zanimljivosti.net ne sudjeluje u objavi, pa da samim tim Zanimljivosti.net ne garantuje, niti na bilo koji način odgovara za tačnost napisanih podataka u članku
 • da objavom članaka potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa u tekstu, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno objave članaka suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da objavom članaka odgovara za tačnost i istinitost teksta, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • obrisati sve podatke o članku u roku od 48 sati ukoliko je tekst članka netačan ili se kosi s našim pravilima
 • da neće koristiti Zanimljivosti.net u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, “copyright”-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na Zanimljivosti.net postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju Zanimljivosti.net kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • da Zanimljivosti.net može izbrisati sve podatke o članku ukoliko je članak lažan ili se kosi s pravilima, a shodno diskrecionoj ocjeni Zanimljivosti.net
 • da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko Zanimljivosti.net smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema autoru
 • da će potpuno poštivati sve odluke Zanimljivosti.net i njenih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja Zanimljivosti.net administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da Zanimljivosti.net administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
 • da će Zanimljivosti.net administraciji isporučiti dokaze o porijeklu članka, ukoliko se to bude od njega tražilo
 • da postavljanjem članka potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za  objavu istog
 • da Zanimljivosti.net nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na članku
 • da se na objavljenom članku autora može pojaviti jedna ili više reklama drugog oglašivača ili drugih kompanija koji također vrši reklamiranje ukoliko je način reklamiranja kompatibilan tehničkom izgledu stranice i uz prikaz oglasa prvog oglašivača u cijelosti

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja Zanimljivosti.net, te Zanimljivosti.net zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi autora, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.