Nekategorisano

Šta je životna sredina

Pojam životna sredina je širi i terminološki opravdaniji od životna okolina (npr. riba živi u vodenoj sredini, ne u vodenoj okolini).

Unutar svakog ekosistema postoji nekoliko vrsta odnosa:

 • akcije – djelovanja životne sredine na živo biće
 • reakcije – djelovanje živih bića na životnu sredinu; neophodne su i dokazane – oslobađanje kiseonika, stvaranje zemljišta…
 • koakcije – uzajamni odnosi među živim bićima (predatorsvo, simbioza, komensalizam)

Da bi ekosistem bio u ravnoteži neophodno je da materija kruži (jer je ograničena), a energija protiče. Kruženje materije i proticanje energije predstavlja osnovni princip funkcionisanja prirodnog ekosistema. Kada u takav ekosistem dospe čovek dolazi do promjena jer često blokira odvijanje osnovnog principa dovodeći do poremećaja. Uticaj antropogenog faktora na ekosisteme se odražava na slijedeći način: akcije su u velikoj mjeri ublažene, amortizovane i neutralisane; reakcije su jake i očigledne; koakcije su takođe snažne, ali na štetu drugih bića.

Više sličnih (srodnih ) ekosistema čini biom koji se, ako zauzima veći prostor, označava kao zonobiom.

Biosfera predstavlja vrhovno jedinstvo žive i nežive prirode, veoma je ranjiva i često se uporećuje sa tankom emulzijom na filmu. Dopire tamo gde ima života.

Svojim delovanje čovjek zagađuje životnu sredinu. Zagađivanja se gubo mogu podijeliti na:

 • fizičko – buka, temperatura, otpatci
 • hemijsko – organskim i neorganskim, razgradivim i nerazgradivim materijama
 • biološko – mikroorganizmima, biološkim otrovima, alohtonizacijom
 • radioaktivno – izvučeno iz fizičkog

Problem današnjice je uništavanje ekosistema na velikim površinama. Svaki ekosistem ima svoju meru i kapacitet (kapacitet za prijem otpada, turista, pecaroša…) i računanjem istih bave se najveće svjetske organizacije. Do problema dolazi jer se kapacitet i mjera ekosistema ne poštuju. Problemi koji se javljaju na globalnom nivou su pojačan efekat staklene bašte, ozonske rupe, kisele kiše…; na lokalnom nivou su iščezavanje flore i faune…

Iako se izučavaju posebno sve životne sredine (voda, vazduh i zemljište) međusobno su povezane i predstavljaju jedinstvo tako da se posljedice zagađivanja svake osjeća u svim ostalim → životna sredina je nedjeljiva, podela je veštačka i postoji samo zbog metodičkog pristupa.

Zagađujuće materije imaju sinergističko delovanje čime se dodatno pojačava negativan efekat svake od njih.

Zagađivači su svi emiteri zagađujućih materija. U najveće spadaju:

 • industrija – apsolutno na prvom mestu
 • poljoprivreda
 • saobraćaj – svi vidovi
 • vojska – potencijalno (sve više i realno) najveći zagađivač → nuklearno oružje, bojni otrovi, razaranje predjela…
 • energetika – termo, hidro i nuklearne elektrane
 • šumarstvo – eksploatacija šuma i pogrešno pošumljavanje
 • turizam – krčenje šuma i ostale vegetacije radi izgradnje turističkih objekata za jednu od niza posledica ima i eroziju
 • ekstenzivno stočarstvo
 • urbanizacija – grad na malom prostoru sumira sve oblike zagađivanja.

Zanimljivosti

Portal Zanimljivosti je nastao krajem 2013 godine sa težnjom da se široj masi dostave što tačnije informacije na razne teme. Akcenat smo stavili na tekstove edukativnog karaktera.

Slične Objave

Zatvori

Otkriven je AdBlocker

Razmislite da podržite naš rad tako što ćete isključiti Adblocker za ovu stranicu.