Šta je životna sredina

Šta je životna sredina

Pojam životna sredina je širi i terminološki opravdaniji od životna okolina (npr. riba živi u vodenoj sredini, ne u vodenoj okolini).

Unutar svakog ekosistema postoji nekoliko vrsta odnosa:

 • akcije – djelovanja životne sredine na živo biće
 • reakcije – djelovanje živih bića na životnu sredinu; neophodne su i dokazane – oslobađanje kiseonika, stvaranje zemljišta…
 • koakcije – uzajamni odnosi među živim bićima (predatorsvo, simbioza, komensalizam)

Da bi ekosistem bio u ravnoteži neophodno je da materija kruži (jer je ograničena), a energija protiče. Kruženje materije i proticanje energije predstavlja osnovni princip funkcionisanja prirodnog ekosistema. Kada u takav ekosistem dospe čovek dolazi do promjena jer često blokira odvijanje osnovnog principa dovodeći do poremećaja. Uticaj antropogenog faktora na ekosisteme se odražava na slijedeći način: akcije su u velikoj mjeri ublažene, amortizovane i neutralisane; reakcije su jake i očigledne; koakcije su takođe snažne, ali na štetu drugih bića.

Više sličnih (srodnih ) ekosistema čini biom koji se, ako zauzima veći prostor, označava kao zonobiom.

Biosfera predstavlja vrhovno jedinstvo žive i nežive prirode, veoma je ranjiva i često se uporećuje sa tankom emulzijom na filmu. Dopire tamo gde ima života.

Svojim delovanje čovjek zagađuje životnu sredinu. Zagađivanja se gubo mogu podijeliti na:

 • fizičko – buka, temperatura, otpatci
 • hemijsko – organskim i neorganskim, razgradivim i nerazgradivim materijama
 • biološko – mikroorganizmima, biološkim otrovima, alohtonizacijom
 • radioaktivno – izvučeno iz fizičkog

Problem današnjice je uništavanje ekosistema na velikim površinama. Svaki ekosistem ima svoju meru i kapacitet (kapacitet za prijem otpada, turista, pecaroša…) i računanjem istih bave se najveće svjetske organizacije. Do problema dolazi jer se kapacitet i mjera ekosistema ne poštuju. Problemi koji se javljaju na globalnom nivou su pojačan efekat staklene bašte, ozonske rupe, kisele kiše…; na lokalnom nivou su iščezavanje flore i faune…

Iako se izučavaju posebno sve životne sredine (voda, vazduh i zemljište) međusobno su povezane i predstavljaju jedinstvo tako da se posljedice zagađivanja svake osjeća u svim ostalim → životna sredina je nedjeljiva, podela je veštačka i postoji samo zbog metodičkog pristupa.

Zagađujuće materije imaju sinergističko delovanje čime se dodatno pojačava negativan efekat svake od njih.

Zagađivači su svi emiteri zagađujućih materija. U najveće spadaju:

 • industrija – apsolutno na prvom mestu
 • poljoprivreda
 • saobraćaj – svi vidovi
 • vojska – potencijalno (sve više i realno) najveći zagađivač → nuklearno oružje, bojni otrovi, razaranje predjela…
 • energetika – termo, hidro i nuklearne elektrane
 • šumarstvo – eksploatacija šuma i pogrešno pošumljavanje
 • turizam – krčenje šuma i ostale vegetacije radi izgradnje turističkih objekata za jednu od niza posledica ima i eroziju
 • ekstenzivno stočarstvo
 • urbanizacija – grad na malom prostoru sumira sve oblike zagađivanja.
2 komentara
Zanimljivosti
Zanimljivosti
ADMINISTRATOR
PROFIL

  Povezane objave